053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมบูรณาการลูกเสือเนตรนารีคุณธรรม ถอดบทเรียน
“ประเพณีลอยกระทง สู่คุณธรรมอัตลักษณ์”

 

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ จัดกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเนตรนารีคุณธรรม
ถอดบทเรียน “ประเพณีลอยกระทง สู่คุณธรรมอัตลักษณ์” โดยมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ระดับชั้น ป.1 - ม.3
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน มีพัฒนาการที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญา
และความรู้โดยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม อัตลักษณ์ ด้านความซื่อสัตย์ ความกตัญญู และการมีจิตสาธารณะ
เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีพอย่างเป็นสุขให้แก่นักเรียน
ณ ลานกิจกรรมของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่