053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมกิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก ครั้งที่ 21 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 คณะครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่
ประกอบดัวย นางสาวอุทุมพร เมืองใจ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวพัทยา ใจแช่ม
นำนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก ครั้งที่ 21
โดยมี นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เข้าร่วมจำนวน 5 คน และครูผู้ดูแล จำนวน 2 คน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่