053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมกิจกรรมงานระดมทุน A Charity Movie Night: A JOURNEY TO THE NORTH POLE at 137 Pillars House featuring The Polar Express.

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 นางมธุฤดี ชัยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่
พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน หัวหน้ากลุ่มวิชาการ ครูผู้ดูแล
และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น จำนวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรมงานระดมทุน
A Charity Movie Night: A JOURNEY TO THE NORTH POLE at 137 Pillars House featuring
The Polar Express. เพื่อจัดหาแทบเลต ณ 173 Pillars House จังหวัดเชียงใหม่