053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมบูรณาการเทศกาลวันไหว้ขนมบัวลอย

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ “เทศกาลวันไหว้ขนมบัวลอย” ประจำปีการศึกษา 2566
โดยมี นางมธุฤดี ชัยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน คณะครู
และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีวันไหว้ขนมบัวลอย
โดยมีการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีไหว้ขนมบัวลอย เรียนรู้ประโยชน์และน้ำชาคู่บัวลอย ตลอดจนขั้นตอน
การลงมือปฏิบัติส่วนประกอบในการทำขนมอี๋ พร้อมกับร่วมรับประทานบัวลอยและดื่มน้ำชา
ณ โรงอาหารนักเรียนของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่