053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี นางมธุฤดี ชัยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน

เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นางสัตยาภรณ์ ใจสุภาพ รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน

คณะครู และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริม

ให้นักเรียนกล้าแสดงออก สนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ และร่วมจับฉลากของขวัญรางวัลพิเศษ

ณ ลานกิจกรรมของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่