053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

งานกีฬาสีภายใน ฟ้า-แสดเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
จัดงานกีฬาสีภายใน ฟ้า-แสดเกมส์ ประจำปี 2566 โดยมี นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน คณะครู บุคลากร
และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักเรียนเล่นกีฬาได้ตามศักยภาพ
ของตนเอง ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ ได้รับความสนุกสนาน มีความสามัคคี และรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
ณ ลานกิจกรรมและกีฬาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่