053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา Day Safary ประจำปีการศึกษา 2566 โดย นางมธุฤดี ชัยชนะ รองผู้อำนวยการ

พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน คณะครู บุคลากร

และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น เข้าร่วมกิจกรรมนั่งรถรางชมสัตว์ และกิจกรรมโชว์การแสดงของสัตว์

เพื่อให้นักเรียนได้เกิดประสบการณ์รียนรู้นอกสถานที่ ณ เชียงใหม่ไนท์ชาฟารี จังหวัดเชียงใหม่