053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

งานวันปัจฉิมนิเทศและพิธีจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2567 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางพรพัฒน์ สิริ อดีตผู้อำนวยการ

เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน คณะครู บุคลากร และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีจบหลักสูตร

ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

ทั้งหมดจำนวน 34 คน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ จังหวัดเชียงใหม่