053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส กลุ่มสถานศึกษาสังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมาย
ให้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 โดยมี นายชยุต ข่าขันมะลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน และคณะครูบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม
รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
เนื่องในโอกาสปีใหม่เมือง ณ ศูนย์ฝึกอาชีพโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่