053 278 009

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • S.B.N Model Covid-19

 •    2021-08-06


  โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ The Northern School for the Blind under potronage of the Queen
  S.B.N Model เป็นมารตรฐานที่ทำให้นักเรียน หรือ บุคลากรทุกท่านปลอดภัยต่อโรค Covid-19
  .
  .
  .
  S = Safe school for the Blind
  B = Blind Student Safety
  N = No Corona Virus
  .
  .
  .
  โดยที่ S มีด้วยกัน 6 ข้อ
  S1 การประเมินตามระบบ Thai Stop Covid Plus
  S2 จัดกลุ่มนักเรียนตามมาตรการกักตัวก่อนเปิดภาคเรียน โดยจะแบ่งเก็บนักเรียนเป็น 33 กลุ่มด้วยกัน
  S3 กำหนดจัด รับ-ส่ง พัสดุ/จดหมายไปรษณีย์ Rider Delivery
  S4 ทำความสะอาดราวบันได ราวกันตกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อวันละ 2 เวลา เช้าและกลางวัน
  S5 นักเรียน ครู บุคลากร สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร
  S6 กำหนดจุดแอลกอฮอล์ และเจลล้างมือทุกทายขึ้นบันได้ และทางเข้าห้องปฏิบัติการ
  .
  .
  .
  โดยที่ N มีด้วยกัน 5 ข้อ
  N1 ห้ามบุคลากรทุกคนออกนอกพื้นที่และเข้าไปในจุดเสี่ยง
  N2 งดรับการจัดเลี้ยงอาหารจากบุคคลภายนอก
  N3 บุคคลลภายนอกที่เข้ามาติดต่อในสถานศึกษา ต้องบันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ตามฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด และในรถบบไทยชนะ
  N4 บุคลากรทุกคนต้องประเมินตนเองในระบบ Thai Save Thai ทุก 7 วันและบันทึก TimeLine ทุกวัน
  N5 คณะครูและบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็มใช้ชุดตรวจรวดเร็ว
  .
  .
  .
  โดยที่ B มีด้วยกัน 4 ข้อ
  B1 ตรวจวัดไข้นักเรยีนทุกคนวันละ 2 รอบ
  B2 จัดการเรียนการสอนนักเรียนไป-กลับ 9 คน
  B3 จัดการเรียนการสอนแบบ On-Demand , On Hand , On line
  B4 แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ร้อยละ 30 เพื่อจัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการในแต่ละช่วงชั้น