053 278 009

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วันที่ 29-31 มีนาคม 2566 งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566-2570) โดยคณะวิทยากรจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารล

  •    0000-00-00

    วันที่ 29-31 มีนาคม 2566 งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566-2570) โดยคณะวิทยากรจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมี นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการสัมมนา