053 278 009

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประชาสัมพันธ์มาตรฐานและค่าเป้าหมายขั้นพื้นฐาน 2566

  •    0000-00-00

    "เผยแพร่ประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2566"