053 278 009

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

 •    2023-10-09

  ประกาศโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
  โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสํานักงานบริหาร การศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  มีความประสงค์เปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จํานวน ๔ อัตรา
  อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ.๐๔๐๐๗/๒๕๑๘๗ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ คําสั่งสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
  เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
  ประเภท จ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐